ศิลปะวัฒนธรรมงดงาม

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล มีวิสัยทัศน์ คือ สร้างเสริมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จะได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆได้

นักเรียนฌรงเรียนเทศบาล 3 ศีรทรายมูลจะได้รับการสอนแบบบูรณาการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด นำไปใช้จริงได้

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยะธรรม คุณธรรมสม่ำเสมอ

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยะธรรม คุณธรรมสม่ำเสมอ

กรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเสมอ

เรียนรู้แบบบูรณาการ

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล มีวิสัยทัศน์ คือ สร้างเสริมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จะได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆได้

นักเรียนฌรงเรียนเทศบาล 3 ศีรทรายมูลจะได้รับการสอนแบบบูรณาการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด นำไปใช้จริงได้

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยะธรรม คุณธรรมสม่ำเสมอ

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยะธรรม คุณธรรมสม่ำเสมอ

กรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเสมอ

วิชาการยอดเยี่ยม

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล มีวิสัยทัศน์ คือ สร้างเสริมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จะได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆได้

นักเรียนฌรงเรียนเทศบาล 3 ศีรทรายมูลจะได้รับการสอนแบบบูรณาการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด นำไปใช้จริงได้

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยะธรรม คุณธรรมสม่ำเสมอ

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยะธรรม คุณธรรมสม่ำเสมอ

กรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเสมอ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล มีวิสัยทัศน์ คือ สร้างเสริมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จะได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างครบถ้วน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆได้

นักเรียนฌรงเรียนเทศบาล 3 ศีรทรายมูลจะได้รับการสอนแบบบูรณาการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปต่อยอด นำไปใช้จริงได้

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยะธรรม คุณธรรมสม่ำเสมอ

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยะธรรม คุณธรรมสม่ำเสมอ

กรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเสมอ