โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของสถานการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

โครงสร้างการบริหารของสถานการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

โครงสร้างการบริหารของสถานการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ (รักษาการแทน)

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • นายสมศักดิ์ กันทาสุวรรณ

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง

  • นายวิชาญ จินายะ

 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • นายธเนศพล ติ๊บศูนย์
  • ว่าที่ ร.ต.ญ.ภวรัญชน์ เงาแก้ว

 

ฝ่ายวิชาการ

  • นางสาวจุฑามาศ พุทธรักษา

1. งานพัฒนาหลักสูตร และกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. งานวิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
4. งานทะเบียน
5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. งานนิเทศการศึกษา
8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
10. งานวัดผล ประเมินผล

 

ฝ่ายบุคลากร

  • นางกิติมา เทพสาร

1. งานวางแผน อัตรากำลัง
2. งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3. งานวินัยราชการ
4. การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
5. ทะเบียนประวัติครู

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • นายจตุพล โนมณี

1. งานธุรการ
2. งานเลขานุการ และคณะกรรมการสถานศึกษา
3. งานพัฒระบบเครือข่าย ข้อมูลสาระสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. งานอาคารสถานที่และสิงแวดล้อม
5. งานสำมะโนครัวนักเรียน
6. งานรับนักเรียน
7. งานกิจการนักเรียน
8. งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร
9. งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันอื่น
10. งานประชาสัมพันธ์
11. งานอนามัย
12. งานปฏิคม

 

ฝ่ายงบประมาณ

  • นางพยุง สงคราม

1. งานนโยบาย และแผนงาน
2. งานบริหารการเงิน และบัญชี
3. งานบริหารงานพัสดุ
4. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน
5. งานระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.