Home

INFORMATIONS ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

1 พฤษภาคม 2559                     นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชำระเงินอุปกรณ์การเรียน

16 พฤษภาคม 2559                    นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดภาคเรียนที่่ 1/2559

 

ติดตามข่าวกิจกรรมของโรงเรียนได้จาก facebook

127969

 

127968