ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

ชื่อพรรณไม้     ลิ้นจี่          รหัสพรรณไม้      7-57000-008-016