สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้ 

ชื่อพรรณไม้     อัญชัน          รหัสพรรณไม้      012

บริเวณที่พบ :
ลักษณะพิเศษของพืช :
ลักษณะทั่วไป :
     ลำต้น :
     ใบ :
     ดอก :
     ประโยชน์ :

ทะเบียนพรรณไม้