ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2502 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเมืองรัง ในที่ดินซึ่งราษฎรหมู่ที่ 9,10,11 ร่วมกันบริจาคเงินซื้อ
ที่นาของนายสม อารีย์ เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา โดยการนำของครูบาจักร อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล ปี 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านศรีทรายมูล และ
ในปี 2520 ได้รับโอนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูลถึงปัจจุบัน

ภาพอาคารสถานที่ในอดีต

สร้างปี พ.ศ. 2505 รื้อถอนปี พ.ศ. 2541

ปี พ.ศ. 2515

สร้างปี พ.ศ. 2515 รื้อ ปีพ.ศ. 2541

สร้างปี พ.ศ. 2524

โรงฝึกงานและโรงอาหาร ปี พ.ศ. 2525 – 2526

อาคารเรียนที่ 3 ปีพ.ศ. 2526