พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอนุบาลและประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานตามหลักสูตร
3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ที่จำเป็นตามหลักสูตรเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน และพลเมืองของสังคมโลกอย่างมีคุณธรรม
4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
5. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมจาอทุกภาคส่วนของสังคม และยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความพร้อมความเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลเมืองของสังคมโลก
3. นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
4. นักเรียนเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจในพหุวัฒนธรรม
5. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
6. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรสิ่่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืน
7. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

1. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะจำเป็นตามหลักสูตร มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการสอดคล้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน และพลเมืองของสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตที่สมบูรณ์เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
6. พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารงานที่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน