อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ สีประจำโรงเรียนและดอกไม้ประจำโรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน

เด็กดี มีวิชา รักษาวัฒนธรรม

เอกลักษณ์โรงเรียน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

วิสัยทัศน์

สร้างเสริมคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

น้อมนำปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

สีประจำโรงเรียน

ชมพู – ดำ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกทองกวาว