ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1 / 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย นายอภิวัฒน์ มะโนวรรณา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น