ผู้อำนวยการสำนัการศึกษาและคณะ เข้านิเทศโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2566

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล นางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ให้การต้อนรับ นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,นางสาวนพรัตน์ ก.ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา,นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะจากเทศบาลนครเชียงราย ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล ในการเปิดภาคเรียนที่1/2566 และได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1